Hans ca 1635 BURCKHARDT
( - 1693)
Jakob 1625 RITTMANN
(1625 - 1692)
Anna 1640 KIRCHHERR
(1640 - 1690)
Maria ca 1645 SCHOFER
( - 1689)

Eh. 9 2 1693, Langenbrand
Jakob Friedrich 1664 BURCKHARDT Ursula 1671 RITTMANN
Geb. 13 1 1664, Engelsbrand
Beru. Bauer zu Engelsbrand, Gerichtsverwandter und Heiligenpfleger
Td. 13 1 1748, Engelsbrand
. OSB Lbr 407
Geb. 8 4 1671, Engelsbrand
Beru.
Td. 25 6 1725, Engelsbrand
. T.d. Jakob Rittmann, nicht sicher ob es sich hier um denselben Jakob Fr. Burkhardt handelt?

Kinder:
Hans Jakob 1695 BURCKHARDT
Margaretha 1697 BURCKHARDT
Maria Magdalena 1701 BURKHARDT
Johann Michael 1704 BURKHARDT

Inhalt * Index * Nachnamen * Kontakt